Kонтролни точки

Веднъж на 12 месеца водачът може да възстанови не повече от 13 точки (1/3 от лимита).
За тази цел той трябва да премине курс за допълнително обучение, който се провежда всяка събота и е с продължителност шест учебни часа. Допълнителното обучение включва :прожектиране на филм, опресняване на знанията и разглеждане на въпроси, касаещи възстановяването на контролните точки. Не се полага изпит.
С издадения от фирмата документ и представянето му в "Пътна полиция" по място на отчет на водача му се възстановяват 13 точки, но не повече от определения лимит от 39 точки.
Водач, на когото са отнети всички контролни точки, губи и правоспособността си. Той може не по-рано от 6 месеца след датата, на която е върнал свидетелството си за управление да издържи тест за психологическа годност , да премине теоретичен курс и положи изпит по теория и практика.Тази процедура се прилага за всички категории които е притежавал.

* За допълнителна информация, в офиса на учебен център "Фаворит".